Готель: (03434) 2-12-75, (095) 301-50-40
Колиба: (03434) 2-11-48, (050) 172-86-87
Готель: (03434) 2-12-75, (095) 301-50-40
Колиба: (03434) 2-11-48, (050) 172-86-87
додому

Красна садиба

Готель у самому центрі ЯремчіСа­уна та баня

Для приємно­го відпо­чин­ку го­тель «Крас­на са­диба» про­понує вам відвідати са­уну, що розміщена на чет­верто­му, ман­сард­но­му по­версі го­телю. В комп­лекті — ша­поч­ки, аро­матичні мас­ла, натуральні кар­патські трав’яні чаї.

 

 

Фінська сауна

А на­шою гордістю є справж­ня росій­ська баня, що розміщена на бе­резі бурх­ли­вої річки Прут, до якої мож­на спус­ти­тися зруч­ною стеж­кою, вик­ла­деною з де­рев’яних стов­бурів. Після того, як ви по­пари­тесь у бані, сту­пив­ши всь­ого лиш кілька кроків, мож­на за­нури­тись та ску­па­­ти­ся у річці.

В комп­лекті бані — бе­резові, ду­бові та ли­пові вінни­ки із до­даван­ням гірсь­ких трав, кар­патські чаї та аро­матичні мас­ла. При ба­жанні мож­на за­мови­ти про­фесій­но­го ма­саже­ра.

Російська баня
 
 

 

Та­кож по­руч із го­телем є літній май­дан­чик з аль­тан­ка­ми, ка­челя­ми, де мож­на про­вес­ти час із дру­зями або влаш­ту­вати ро­ман­тичне по­бачен­ня. А для ба­жа­ючих са­мостійно при­готу­вати стра­ви на вогні є ман­гал під відкри­тим не­бом.